آموزش دفاع اگر مهاجم دست را از بغل گرفت

آموزش دفاع اگر مهاجم دست را از بغل گرفت

گرفتن مچ دست

با یک پیچاندن ساده مچ دست می توانید از خود دفاع کنید و شرایط مهاجم را برای گرفتن دست های خود بسیار سخت کنید. در واقع شما باید مچ خود را به اندازه ی یک دایره ی کامل بچرخانید و با این کار امکان گرفتن مچ دست هایتان برای مهاجم را به صفر خواهید رساند. این روش در صورتی که مهاجم هر دو مچ یا یک مچ دست شما را گرفته باشد کارآمد خواهد بود و بعد از آزاد شدن دست هایتان می توانید فرار کرده یا بسته به شرایط سعی کنید مهاجم را از پای درآورید.در اکثر حملات ،مهاجمین مچ دست را می گیرند و اکثر افراد نیز دفاع شخصی آن را می دانند.

مانند روش های حمله ی دیگر باید با تکنیک های مقابله با این روش نیز آشنایی داشته باشید.

اگر مهاجم دست را از بغل گرفت
بر گردید و با دستی که آزاد است به مهاجم ضربه بزنید
 دفاع شخصی ضربه با دست به صورت مهاجم
مرحله بعد، ضربه ای محکم به آرنج یا مچ او وارد کنید

یکی از روش های معمول مهاجمان  این است که مچ دست هایتان را بگیرند.

این روش برای کنترل یا کشاندن شما به یک محل خلوت استفاده می شود

Post Your Comment Here