سنسی نیازی

آموزش دفاع شخصی به هنگام حمله مهاجم

آموزش دفاع شخصی به هنگام حمله مهاجم

در این مطلب سعی می کنیم به صورت اموزش های تصویری  دفاع شخصی را به هنگام حمله مهاجم ارائه دهیم.

در بسیاری از موارد ممکن است ما به صورت خواسته یا ناخواسته به طور فیزیکی دچار درگیری شویم.

 ممکن است در خیابان و یا مکان های دیگر دچار مشکل گردیم و مجبور به دفاع شخصی شویم.

کسب آمادگی لازم به هنگام حمله مهاجم از ضروریات زندگی می باشد.

 چگونه دفاع شخصی به هنگام حمله مهاجم انجام می گیرد؟

اگر مهاجم لگد درونی ، مواشی گری Mawashi Geri ، راند هوس کیک، Round House kick حمله کرد

 به هنگام حمله ،مهاجم را بغل نکنید برای دفاع با او کشتی نگیرید 

به هنگام حمله مهاجم یا به پشت دست به صورت شکارچی ضربه بزنید .

عقب رفتن هم دفاع خوبی است

تکنیک دوم کاملا به جلو رفته و مهاجم را قفل می کنید ، 

لگدهای او خنثی می شود و به هنگام رفتن به جلو می توانید ضربه های بی شمار بزنید

 به هنگام حمله مهاجم از پشت  باید با پاشنه روی پایش بکوبید .

 به هنگام حمله مهاجم کنارش ایستاده و با دست مخالف دستش را گرفته و با آرنج خود به دنده های مهاجم ضربه وارد کنید.

 به هنگام حمله مهاجم ضربات دست مهاجم را از روبرو  با گرفتن دستهایش خنثی کنید.

 می توانید یکی از انگشتان حریف را باز کنید و به خلاف حرکت انگشتان فشار وارد کنید.

 به هنگام حمله مهاجم دست راست مهاجم بوسیله دست چپ تان گرفته و آن را به سمت پایین هدایت کنید.

 به هنگام حمله مهاجم به گلوی شما اورا به سمت عقب هل دهید.

با دست چپ آرنج مهاجم را از زیر به سمت راست فشار دهید تا مهاجم خم شود

به هنگام حمله مهاجم با دست به  صورت شکارچی ضربه وارد کنید.


آموزش دفاع شخصی هنگامیکه مهاجم گردن شما را از پشت گرفته باشد

Post Your Comment Here