آموزش دفاع شخصی در هنگامیکه دستان شما از پشت گرفته شده

آموزش دفاع شخصی در هنگامیکه دستان شما از پشت گرفته شده

حمله از پشت سر

گاها برای بعضی انسانها اتفاق افتاده است که مورد حمله قرار گرفته اند . در این هنگام بعضی افراد تسلیم شده و عده ای دیگر سعی می کنند از خود دفاع کنند. که این خود مستلزم آموزش های دفاع شخصی می باشد.

حمله انواع مختلفی دارد. ممکن است این حمله با سلاحی صورت گیرد یا با دست های خالی انجام شود.

اگر از دفاع شخصی مطلع باشید کاملا می توانید به شرایط مسلط شوید.

موقعیت هایی که در آنن قرار می گیرید با یکدیگر متفاوت است .

به صورت تصویری یک نوع دفاع شخصی را آموزش می دهیم.

اگر مهاجم دستان شما را از پشت گرفت.

گرفتن دستان از پشت

به سمت راست یا چب بروید.

رفتن به کنار مهاجم

دستتان را روی آرنج مهاجم قرار داده و فشار دهید

فشار به آرنج مهاجم

تکنیک دوم ، از پاها ،کمر و بدن استفاده کرده و با تمام قدرت به عقب رفته با باسن به مهاجم ضربه بزنید.

بعد از این که دستانتان آزاد شد با دستی که داخل بدن مهاجم است کمی بچرخید وضربه به شکم با بیضه یا بدن او وارد کنید

Post Your Comment Here