آموزش دفاع در برابر چاقو

آموزش دفاع در برابر چاقو

چطور بدون سلاح یک مهاجم چاقو به دست را از خود دور نمایید؟

در بسیاری از موارد دفاع در برابر مهاجمی که چاقو به دست دارد سخت بوده و کسی دوست ندارد در چنین شرایطی گرفتار شود.

اما اگر در چنین شرایطی کمی سریع باشید می توانید وسیله ای در همان اطراف برای مقابله با مهاجم چاقو به دست پیدا کنید. حتی یک تکه چوب یا هر وسیله ای که کمی دراز باشد و به آسانی نشکند .می تواند وسیله ی دفاعی خوبی برای خنثی کردن حمله ی مهاجم چاقو بدست باشد.

با این وجود در برخی مواقع ممکن است وسیله ی دفاعی در اطراف خود نداشته باشید یا مهاجم چنان با سرعت و غیرمنتظره و ناگهانی به شما حمله کند که فرصت دست بردن به وسایل دفاعی را نداشته باشید.

در چنین شرایطی باید با استفاده از دانش کافی و مناسب در این حوزه و کاهش دادن مدت زمان واکنش خود با تهدید مقابله کنید.ویدیویی که در بالای این تیتر وجود دارد تنها بخشی از روش های مقابله با مهاجم چاقو به دست را نشان می دهد اما تماشا کردن و یادگیری فنون ارائه شده در آن بدون شک روزی به کار شما خواهد آمد.

نکته ی کلیدی

نکته ی کلیدی در چنین شرایطی این است که دست خود را در زاویه ی ۱۲۰ درجه قرار دهید بدون توجه به این که حمله از کدام سمت به سوی شما می آید به طوری که با قرار دادن بدن در بهترین شرایط بین خود و مهاجم فاصله ایجاد کنید و با استفاده از دستتان ضربه ی او را خنثی نموده به طوری که امکان وارد کردن ضربه ی محکم و دقیق را از او بگیرید.
این تکنیک به شما امکان می دهد که دستتان را باز نگه دارید و در این صورت می توانید با دست آزاد خود برای خلع سلاح کردن مهاجم تلاش بیشتری داشته باشید و در صورت امکان ضدحمله کرده و به مهاجم ضربه بزنید. در صورتی که چاقوی مهاجم به دست شما نیز برخورد کند مهم این است که دست شما در حالتی قرار داشته باشد که به رگ اصلی دست صدمه ای وارد نشود

Post Your Comment Here