jQuery.ajax('https://defashakhsy.com/index.php?option=com_nobossajax&library=noboss.util.nobossautoupdate&method=updateNobossExt&format=raw') new WOW().init();

آموزش دفاع شخصی در هنگام حمله با پای مهاجم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • دفاع لگد  ،اگر بتوانید پای مهاجم را بگیرید
  • با فشار  ساعد بر روی ران مهاجم
  • مهاجم نمی تواند مقاوت کند و به زمین می خورد
  • یا پس ازگرفتن پا او ، تعادل او را به هم بزنید و یک پای او که در دست شماست و پای دیگر او را با خالی کردنش به زمین بزنید
  • در صورت لزوم ضربه به بدن یا صورت بزنید

 

هدف ما

در هر وضعیت جسمانی هستید در هر سنی هستید

" ما شما را ایده ال می سازیم"

برچسب ها

دفاع شخصی هوشمند

علی نیازی

سنسی

دفاع و مبارزه

سلاح سرد

ساعات کار باشگاه

دوشنبه : 20:30 - 18:30
شنبه: 20:30 - 18:30

 

Search