دوره هاي خصوصي ويژه مهندسین

دوره هاي خصوصي ويژه مهندسین  دوره های آموزشی دفاع شخصی بسیاری از افرادی که زندگی طبیعی داشته و مطابق قانون رفتار می کنند معمولاً نیازی به یادگیری فنون دفاع شخصی ندارند. اما این که شخصی عموماً با افراد ناجور و خلافکار معاشرت ندارد، به این معنی نخواهد بود که او هیچگاه در موقعیتی گرفتار نخواهد […]

آموزش دفاع شخصی بصورت غیر حضوری

آموزش دفاع شخصی بصورت غیر حضوری آموزش به دو صورت انجام می شود: آموزش حضوری و آموزش غیر حضوری. آموزشی که به صورت حضوری انجام می شود در کلاس های سنسی نیازی وبا حضور و نظارت مستقیم ایشان است. آموزش دفاع شخصی بصورت غیر حضوری از ظریق ثبت نام های اینترنتی و به صورت مجازی […]

دوره هاي آكادميک دفاع شخصی

دوره هاي آكادميک دفاع شخصی افراد بیمشاری هستند که نیاز به دوره هاي آكادميک دفاع شخصی هستند. به عنوان مثال: ­بسیاری از افراد هستند که می خواهند خشم خود را کنترل کنند . ممکن است افرادی قوی یا ورزشکار باشند که در حمله های مهاجم شکست نمی خوردند. ولی به علت اینکه نمی توانند ضربه […]