آموزش دفاع شخصی 1

دراین عکس آرنج بر دفاع و ضربه آماده می شود و یا می توانید ، با انگشتان ضربه به پشت دست مهاجم وارد کنید یا با آرنج به شریان او وارد کنید

دوره هاي خصوصي ويژه مهندسین

دوره هاي خصوصي ويژه مهندسین  دوره های آموزشی دفاع شخصی بسیاری از افرادی که زندگی طبیعی داشته و مطابق قانون رفتار می کنند معمولاً نیازی به یادگیری فنون دفاع شخصی ندارند. اما این که شخصی عموماً با افراد ناجور و خلافکار معاشرت ندارد، به این معنی نخواهد بود که او هیچگاه در موقعیتی گرفتار نخواهد […]