دفاع شحصی

دفاع شخصی چیست؟

دفاع شخصی یا دفاع از خود به پادکارهایی گفته می‌شود که شخص برای حراست از سلامتی یا اموال خود یا دیگری به‌کار می‌بندد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، دفاع مشروع به‌عنوان حقی برای استفاده از زور در صورت به رسمیت پذیرفته شده‌است. دفاع فیزیکی دفاع فیزیکی به‌معنی استفاده از نیروی فیزیکی برای مقابله با یک […]