آموزش دفاع در هنگام گرفته شدن دستها توسط مهاجم

اگر مهاجم هر دو دست شما را گرفت هر دو دست خود را به داخل بدن جم کنید مانند عکس ، در آن زمان هر دو مچ دست خود را به یکدیگر محکم بزنید ، ویا آن دو را محکم به هم سابیده زیرا انگشتان مهاجم در آن بین می باشد، و یا می توانید […]