دوره هاي خصوصي ويژه مهندسین

دوره هاي خصوصي ويژه مهندسین  دوره های آموزشی دفاع شخصی بسیاری از افرادی که زندگی طبیعی داشته و مطابق قانون رفتار می کنند معمولاً نیازی به یادگیری فنون دفاع شخصی ندارند. اما این که شخصی عموماً با افراد ناجور و خلافکار معاشرت ندارد، به این معنی نخواهد بود که او هیچگاه در موقعیتی گرفتار نخواهد […]